Lietuvos švietimo muziejus
Palaukite
16 kovo, 2022

Muziejuose saugoma istorija, prisiminimai. Vienos istorijos yra daugiau žinomos, kitos – lieka tik muziejų saugyklose. Minint Lietuvos universiteto 100-metį, Lietuvos švietimo istorijos muziejus dalijasi saugomais prisiminimais apie šios įstaigos kūrimąsi ir gyvavimą. Muziejuje saugomi eksponatai nesudaro vientiso pasakojimo, tačiau atskleidžia primirštas, o galbūt dar niekam nežinomas Lietuvos universiteto gyvavimo akimirkas. Parodoje pristatomi įvairūs sveikinimai universiteto įkūrimo/atidarymo proga, raštai, fotografijos, studentų dokumentai ir kiti eksponatai.

Lietuvos visuomenė, atgavusi laisvę reikšti mintis, pasirenka visuotinio gėrio kelią – didžiulis noras ugdyti savo jaunus žmones, suteikti jiems galimybę tobulėti, nepaisant materialinės ir fizinės bazės trūkumo: „Trūksta mums Aukštosios Mokyklos, kuri viena tegali sudaryti išganomą stogą ant viso mūsų kultūros gyvenimo, saugodama jį nuo žiaurių istorijos lietų, pusnių ir šalčių. Ne svetima, bet mūsų Auštoji Mokykla tegalės pagaminti mūsų Tėvynei šviesuolių, kurie neatitoldami nuo mūsų gyvenimo, mokės jį tinkamai sutvarkyti ir vesti toliau prie šviesos ir gražios ateities, prie laisvės ir laimės.“ (Pirmoji Aukštoji mokykla, Aukštieji kursai. Atidengimo diena: 1920 m. sausio 27 d., Kaunas, 1920, p. 3; 6140 II D 1980).

1920 m. sausio 27 d., dabartiniame Kauno Maironio universitetinės gimnazijos pastate (Gimnazijos g. 3), iškilmingai atidaryti Aukštieji kursai su šešiais skyriais: Humanitarinių mokslų, Teisės, Matematikos-fizikos, Gamtos, Medicinos ir Technikos. Į kursus įstojo 522 klausytojai, iš kurių tik 244 – turintys brandos atestatus. Paskaitas skaitė daugiau kaip 40 dėstytojų, tokių, kaip: Mykolas Biržiška, Vincas Čepinskis, Pranas Dovydaitis, Juozas Eretas, Tadas Ivanauskas, Augustinas Janulaitis, Vladas Lašas, Pranas Mažylis, Stasys Šalkauskis ir kiti.

„Žinoma, visas mūsų mokslo pajėgas pasiseks suspiesti mūsų krašte ne per vieną dieną. Reikia tam laiko, bet svarbiausia reikia to, kad mūsų krašte jau būtų įstaiga, kuri juos visus saviep trauktų.“ (Pirmoji Aukštoji mokykla, Aukštieji kursai. Atidengimo diena: 1920 m. sausio 27 d. Kaunas, 1920, p. 6; 6140 II D 1980).

Image

„Pirmoji Aukštoji Lietuvos mokykla, Aukštieji kursai. Atidengimo diena: 1920 m. sausio 27 d.“, Kaunas, 1920 (6140 II D 1980)

Image
Image

Aukštųjų kursų Kaune atestato nuorašas išverstas į vokiečių kalbą (F.IV.-A 89/26)

1922 m. vasario 16 d., reorganizavus iki tol veikusius Aukštuosius kursus, atidarytas Lietuvos universitetas Kaune:

„Respublikos Prezidentas įsakymu Nr. 18 vasario mėn. 16 d., remdamasis Vilniaus Universiteto Statuto 8 §, patvirtino Šviet. Ministerio vasario 15 d. raštu pristatytuosius kuriamojo Universiteto Rektorių ir jo Senato pirmuosius narius, fakultetų dekanus. Universiteto Rektoriumi tapo paskirtas prof. Jonas Šimkus, dekanais gi: Teologijos fakult. – d-ras Jonas Maculevičius (Maironis), Socialinių mokslų fakult. – prof. Augustinas Voldemaras, Medicinos fak. – d-ras Petras Avižonis, Gamtos ir matematikos fak. – matematikas Zigmas Žemaitis, Technikos fak. – prof. Pranas Jodelė.“ (Lietuvos Universitetas, Kaunas, 1923, p. 9; 1930 II K 2480).

„Pirmame (pavasario) semestre bendras studentų ir laisvųjų klausytojų skaičius siekė tik 494. Sekančiame semestre tas skaičius jau perviršijo tūkstantį.“ (Lietuvos Universitetas, Kaunas, 1923, p. 12; 1930 II K 2480).

Image

Ministrų kabineto nutarimų (protokolo) nuotrauka universiteto atidengimo klausimu (F.IV.-A 89/29)

Image

„Lietuvos Universitetas. The University of Lithuania“, Kaunas, 1923 (1930 II K 2480)

Image

Lietuvos universiteto senatas 1924–1925 m. Kaunas (29640 III F 5448)  

Sėdi iš kairės: Mykolas Biržiška, Petras Avižonis, Pranciškus Būčys, Pranas Jodelė, Petras Leonas. Stovi iš kairės: Zigmas Žemaitis, Antanas Purėnas, Vladas Lašas.

Lietuvos universitete dėstė iškiliausi to meto lietuvių visuomenininkai: Jonas Mačiulis-Maironis, Juozas Tumas-Vaižgantas, Vincas Mykolaitis-Putinas, Vincas Krėvė-Mickevičius, Balys Sruoga, Mykolas Römeris, Mykolas ir Vaclovas Biržiškos, Levas Karsavinas, Stasys Šalkauskis, Tadas Ivanauskas, Kazimieras Būga, Jonas Jablonskis ir kiti. Skaityti paskaitų taip pat buvo kviečiami ir specialistai iš užsienio. Vienas tokių asmenų – filosofas Vosylius Sezemanas, 1923 m. pakviestas į Lietuvos universitetą vadovauti Filosofijos katedrai. Dirbdamas Kaune jis parašė brandžiausias savo studijas gnoseologijos, logikos, estetikos, etikos, antikos ir naujausios filosofijos istorijos srityse. V. Sezemanas spausdino savo darbus įvairiuose Europos leidiniuose, tačiau tuo pat metu jis domėjosi ir įsiliejo ir į Lietuvos filosofinį ir kultūrinį gyvenimą. Lietuva jam tapo antrąja tėvyne, čia jis rado palankias sąlygas dirbti mokslinį darbą, rašyti ir kurti. V. Sezemano „Logika“ (1928 m.) bei „Estetika“ (1970 m.) pripažinti kaip vieni svarbiausių Lietuvos filosofijos veikalų.

Image

Vosylius Sezemanas, „Logika: paskaitos, laikytos Lietuvos universiteto humanitarinių mokslų fakultete“, Kaunas, 1929 (1088 II K 1811)

Previous slide
Next slide

Vosyliaus Sezemano Lietuvos universitete dėstyto logikos kurso programa (F.IV.-A 89/31)

Studijos anuomet nebuvo lengvos – daugelis studentų turėdavo derinti darbą su studijomis, dažnai trūko reikiamų vadovėlių paskaitoms. Sudėtinga situacija buvo ir su studentų materialinėmis galimybėmis studijuoti – kai kuriems iš jų stipendijos buvo vienintelis kelias į mokslą.

Image
Image

Nežinomo studento prisiminimai  apie studijas Lietuvos universitete: „Nelengva būdavo po šešių valandų darbo įstaigoje ir trumpos pertraukos sėsti į studento suolą.“ (F.IV.-A 89/18)

Image

Studento Prano Lapatinsko prašymas skirti stipendiją (F.IV.-A 89/49)

Image

Rektoriaus prof. Stasio Šalkauskio siūlymas dėl stipendijų perskirstymo (F.IV.-A 89/50)

Per du tarpukario dešimtmečius universitetas paruošė sąlyginai nedidelį absolventų skaičių – 3790 (https://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2009/12/61.pdf). Leidinyje „Studentų balsas“ paaiškinama, kodėl merginos, įstojusios į universitetą, neretai jo nebaigdavo. Pirmiausia, tai buvo didelis finansinis iššūkis merginai, savarankiškai, be tėvų paramos, tęsti studijas. Jei pavykdavo įveikti tai – antroji kliūtis, kaip įvardijama straipsnyje – šeimos židinio sukūrimas. Straipsnyje iškeliama ir trečioji kliūtis: <...> paskala apie inteligentų perteklių. Ne paslaptis, kad moteris kiekvienoje įstaigoje kaip tarnautoja nėra labai pageidaujama <...>.“ („Šių dienų studentės kelias“, Studentų balsas, 1932, Nr. 6). Lietuvos švietimo istorijos muziejuje saugomi Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Filologijos studijų studentės Viktorijos Pavasarytės dokumentai iliustruoja situaciją, kuomet studentė nusprendžia baigti studijas anksčiau laiko ir pasirenka pedagogės kelią.

Image

Nelengvas studentų gyvenimas buvo iliustruojamas ir karikatūromis (F.IV.-A 89/42)

Image

„Studentų balsas“, 1932, Nr. 6 (F.IV.-A 89/41)

Image

Viktorijos Pavasarytės studento pažymėjimas (F.IV.-A 89/35)

Image

Viktorijos Pavasarytės studijų knygelė (F.IV.-A 89/14.2)

Previous slide
Next slide

Universitetą visada buvo galima materialiai paremti aukomis (F.IV.-A 89/52.2; F.IV.-A 89/52)

Lietuvos švietimo istorijos muziejuje saugomi eksponatai apie Lietuvos universitetą atspindi sudėtingą tarpukario visuomenės gyvenimą, kuomet laisvę atgavusi visuomenė siekė didesnio gėrio visiems, nors neturėjo tam reikalingos nei materialinės, nei fizinės bazės. Nepaisant to, dėstytojai ne tik ugdė jaunąją kartą, bet ir patys tobulėjo, kūrė brandžiausius savo karjeros veikalus. Nedidelis universiteto absolventų skaičius neparodo tikrosios situacijos – nors dalis studentų nebaigdavo studijų, tačiau mokslas neliko užmirštas – sužinotos/išmoktos žinios buvo perduodamos toliau.

Virtualią parodą parengė Lietuvos švietimo istorijos muziejaus muziejininkė Eglė Pupalaigienė.